Політика конфіденційності

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

·         1.1. Використання Користувачем сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

·         1.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту.

·         1.3. Справжня Політика конфіденційності застосовується тільки до цього сайту. Адміністрація сайту не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті.

·         1.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту.

2. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

·         2.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту по нерозголошенню і забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за запитом Адміністрації сайту.

·         2.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на сайті.

3. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

·         3.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати в цілях:

·         3.1.1. Ідентифікації Користувача для оформлення замовлення.

·         3.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.

·         3.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.

·         3.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

·         3.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

·         3.1.6. Повідомлення Користувача Сайту про стан Замовлення.

·         3.1.7. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Сайту.

·         3.1.8. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, новинний розсилки та інших відомостей від імені сайту або від імені партнерів сайту.

·         3.1.9. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

·         3.1.10. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

4. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

·         4.1. Користувач зобов'язаний:

·         4.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом.

·         4.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

·         4.2. Адміністрація сайту зобов'язана:

·         4.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених в п. 3 цієї Політики конфіденційності.

·         4.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача.

·         4.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, що зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

·         4.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу із захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

·         5.1. Адміністрація сайту, що не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем в зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України.

·         5.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

·         5.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

·         5.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

·         5.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

6. ДОЗВІЛ СПОРІВ

·         6.1. До звернення до суду з позовом по спорах, що виникають з відносин між Користувачем сайту і Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії ( письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору ).

·         6.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

·         6.3. При не досягненні угоди спір буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

·         6.4. До цієї Політиці конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

·         7.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.

·         7.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

·         1.1. Использование Пользователем сайта означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.

·         1.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование сайта.

·         1.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к этому сайту. Администрация сайта не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте.

·         1.4. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем сайта.

2. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

·         2.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации сайта.

·         2.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения регистрационной формы на сайте.

3. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

·         3.1. Персональные данные Пользователя Администрация сайта может использовать в целях:

·         3.1.1. Идентификации Пользователя для оформления заказа.

·         3.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта.

·         3.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя.

·         3.1.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества.

·         3.1.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем.

·         3.1.6. Уведомления Пользователя Сайта о состоянии Заказа.

·         3.1.7. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием Сайта.

·         3.1.8. Предоставления Пользователю с его согласия, обновлений продукции, специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени сайта или от имени партнеров сайта.

·         3.1.9. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.

·         3.1.10. Предоставления доступа Пользователю на сайты или сервисы партнеров с целью получения продуктов, обновлений и услуг.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

·         4.1. Пользователь обязан:

·         4.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом.

·         4.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации.

·         4.2. Администрация сайта обязана:

·         4.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 3 настоящей Политики конфиденциальности.

·         4.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя.

·         4.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.

·         4.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

·         5.1. Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с законодательством Украины.

·         5.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация сайта не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:

·         5.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.

·         5.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта.

·         5.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

·         6.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем сайта и Администрацией сайта, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).

·         6.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.

·         6.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим законодательством Украины.

·         6.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Администрацией сайта применяется действующее законодательство Украины.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

·         7.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.

·         7.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте интернет-магазина, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики